Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Klopt dat? Zo nee, zorg dan dat je dit ingschakeld krijgt.

Voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Lardée Advies en Innovatie beschouwt diegene voor hij een offerte heeft geschreven en die zijn instemming geeft aan de offerte als zijn opdrachtgever.

 2. Lardee Advies en Innovatie stelt zich in de uitvoering van de opdracht onafhankelijk op. Dat wil zeggen dat nevenbelangen van Lardée Advies en Innovatie en/of relaties met derden geen rol zullen spelen bij de uitvoering van de opdracht.

 3. Lardée Advies en Innovatie zal haar kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn opdrachtgever. Lardée Advies en Innovatie neemt geen opdrachten aan waarvoor zij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever en voor de opdrachtgever passende oplossing gevonden worden.

 4. Lardée Advies en Innovatie acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de training niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld door het zoeken naar andere data of het zoeken naar een alternatief trainingsbureau.

 5. Lardée Advies en Innovatie zal met kennis en informatie over de organisatie waarvoor zij werkt uiterst zorgvuldig omgaan. Alle haar of haar opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Lardée Advies en Innovatie als vertrouwelijk behandeld worden.

 6. Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van de organisatie waar Lardée Advies en Innovatie voor werkt naar buiten worden gebracht.

 7. Indien Lardée Advies en Innovatie in opdracht van de opdrachtgever samen met een ander advies- of trainingsbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren vastgesteld wat de bijdrage en verantwoordelijkheid is van de onderscheiden bureaus.

 8. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en Lardée Advies en Innovatie worden vastgelegd.

 9. In principe wordt er niet van trainer/coach/adviseur gewisseld tijdens de opdracht uitvoering. Indien meerdere door Lardée Advies en Innovatie ingehuurde co-trainers/coaches/adviseurs betrokken zijn bij een opdracht, wordt een contactpersoon aangesteld.

 10. Indien Lardée Advies en Innovatie op de locatie van de organisatie waarvoor zij een opdracht uitvoert, werkt, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.

 11. Lardée Advies en Innovatie zal gedurende de adviesrelatie en tot één jaar daarna medewerkers van de desbetreffende organisatie geen functie aanbieden.

 12. Als over de toepassing van voorwaarden een conflict ontstaat tussen opdrachtgever en Lardée Advies en Innovatie kan Lardée Advies en Innovatie de opdracht teruggeven, dan wel de adviesrelatie met de opdrachtgever beëindigen.2. BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Lardée Advies en Innovatie is gerechtigd om 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 2. Voor individuele coaching op een andere locatie dan het kantoor van Lardée Advies en Innovatie, worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

 3. Het in de offerte genoemde aantal advies- en/of trainingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke raming, gemaakt op het moment van offerte uitbrengen. Indien tijdens het advies/trainings- traject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.

 4. Betaling van de declaratie dient binnen drie weken na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na twee maanden niet is bijgeschreven op de rekening van Lardée Advies en Innovatie, kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in rekening gebracht.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN
 1. Als om welke reden dan ook de schriftelijk overeengekomen opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd met een termijn van:

  a. 4 weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan Lardée Advies en Innovatie een bedrag van 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

  b. 4 weken of een kortere termijn voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan Lardée Advies en Innovatie een bedrag van 100% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

 2. Ongeacht enige termijn van annulering is opdrachtgever aan Lardée Advies en Innovatie 100% van de aantoonbaar reeds gemaakte reis-, voorbereidings- en materiaalkosten verschuldigd.

 3. Bovenstaande, zijnde alle voorgaande bepalingen van deze annuleringsregeling, laat onverlet de mogelijkheid tot vordering van integrale schadevergoeding.

 4. In situaties, genoemd onder 1.12 van deze voorwaarden, worden kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht volgens deze annuleringsregeling.Lardée Advies en Innovatie